نمایش نوار ابزار

نقاط شهری شهرستان کرمانشاه بر اساس جمعیت

جمعه 23 آگوست 2019

اطلاعات آماری زیر بنای برنامه ریزی در موارد مختلف است. هنگامی که می خواهم طرحی را برای بهبود شهرستان کرمانشاه طرح ریزی کنیم، باید داده های مختلفی را در نظر بگیریم. در زیر اطلاعاتی را در مورد جمعیت شهرهای شهرستان کرمانشاه مشاهده می نمایید.

شهر ها به ترتیب:

۱- کرمانشاه: ۹۴۶,۶۵۱

۲- کوزران: ۴۰۰۷

۳-قلعه: ۱۱۳۰

۴- ماهیدشت: ۸۲۳

۵- هلشی: ۸۰۴

مطالب مشابه
دیدگاه ها